Notícies d'Interès

La Mútua dels Enginyers modifica la declaració comprensiva dels principis de la política d’inversions del Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 2, FP per adaptar-la a l’article 9 del Reglament (UE) 2019/2088 de divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR).

La Mútua dels Enginyers ha celebrat el 46è Berenar Col·loqui.