Assegurança de l'embarcació - GLOSSARI DE TERMES

Responsabilitat civil: l’obligació legal que hom té de respondre dels danys o perjudicis causats a una altra persona, per actes propis o de persones sota la pròpia responsabilitat. Si aquesta responsabilitat neix d’un contracte establert per ambdues parts, rep el nom de responsabilitat civil contractual.

Responsabilitat civil obligatòria: En qualsevol cas, s’haurà de donar cobertura a les necessitats derivades del reglament d’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria (RD 607/1999 del 16 d’abril).

Responsabilitat civil complementària: S’inclouen cobertures no complementades en el reglament d’assegurança obligatòria: ampliacions del límit d’indemnització, ampliació del nombre de persones que es poden veure afectades en un sinistre i ampliació de la RC obligatòria durant:

  •         L’estada en terra de l’embarcació
  •         Els remolcs amb objectiu de salvament  

Protecció jurídica: DEFENSA, FIANCES I RECLAMACIONS. Cobreix les fiances i les despeses judicials quan utilitzin tant els serveis dels assessors jurídics de la companyia com altres de lliure elecció.

Accidents d'ocupants: Es fa càrrec de les despeses i indemnitzacions per accident dels passatgers de l’embarcació, durant la travessia, durant l’embarrancament i el desembarrancament i durant la pràctica de l’esquí nàutic

Robatori: Apropiació il·legítima d’una cosa aliena per terceres persones i contra la voluntat del propietari o assegurat, fent servir la força sobre les coses o la violència en l’embarcació que la conté.
    L’assegurança cobrirà el robatori de l’embarcació i dels seus accessoris, i els danys produïts en cas de robatori o intent de robatori.   

Danys a l'embarcació

  • Pèrdua total: Sinistre en el qual les conseqüències afecten la totalitat de l’objecte assegurat i, per haver-se convingut, es produeix quan la reparació de l’objecte destruït és més costosa que adquirir-ne un de noua o de la mateixa naturalesa.
  • Despeses de salvament
  • Avaries particulars: Dany produït fortuïtament, per exemple: per incendi, explosió, abordatge, embarrancament…

Les assegurances amb danys es poden contractar amb franquícies.

Assitència en viatge: El servei mèdic i atenció a persones i embarcació en el transcurs d’un viatge o creuer.